คู่มือสอบพนักงานภาษีสรรพากร กรมสรรพากร (วุฒิปวช.) ปี 2561 BC-31021

260฿

รหัสสินค้า: KP-31021 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบพนักงานภาษีสรรพากร กรมสรรพากร (วุฒิปวช.) ปี 2561 BC-31021
สารบัญ

*ประวัติกรมสรรพากร วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่      
*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                  
*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                       
*ความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ                                                                                      
*ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                           
*เจาะข้อสอบ งานธุรการ                                                                                   
*ความรู้ด้านงานพัสดุ                                                                                                 
*เจาะข้อสอบความรู้ด้านงานพัสดุ                                                                         
*เจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544                      
*ประวัติการจัดเก็บภาษีอากร                                                                                        
*ความรู้เกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                                                                         
*ความรู้เกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคล                                                                               
*ความรู้เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                      
*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร                                                              
*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร                                                                   
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์