คู่มือสอบนักวิเคระาห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปี 2561

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิเคระาห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปี 2561
สารบัญ

*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง                                                   
*เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546       
*แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                                      
*เจาะข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                                            
*พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542                                                                    
*พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545                                                       
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2553            
*ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580                                                                         
*แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579                                                                         
* แนวข้อสอบ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579                                                    
*การจัดการอุดมศึกษา                                                                                                 
*การเขียนและการวิเคราะห์โครงการ                                                                                 
*การวางแผนงาน/โครงการ                                                                                           
*การบริหารแผนงานและโครงการ                                                                                    
*การติดตามและประเมินผล                                                                                           
*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                          
*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                          
* แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.