คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) ปี 2561 BC-31014

260฿

รหัสสินค้า: KP-31014 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) ปี 2561 BC-31014
สารบัญ

*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่ นโยบาย                                                    
*พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518                                                      
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518และที่แก้ไขเพิ่มเติม             
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณพ.ศ.  2502  และที่แก้ไขเพิ่มเติม                         
*เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2557                                                                          
*เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                               
*ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                           
*แนวข้อสอบ ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                         
*ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชี                                                                                         
*การบันทึกรายการทางบัญชี การจัดทำรายงานการเงิน และวิเคราะห์งบการเงิน                                 
*หลักการจำแนกประเภทรายจ่าย                                                                                      
*ความรู้ด้านงบประมาณ                                                                                               
*เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 1.                                                                                        
*เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 2.                                                                                        
*เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 3.                                                                                        
*เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 4.                                                                                        
*เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 5.                                                                                        
*เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม                                                     
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์