คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2561 BC-30994

270฿

รหัสสินค้า: KP-30994 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2561 BC-30994
สารบัญ

*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546                                         
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่3.พ.ศ. 2553                                                                               
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3. พ.ศ. 2553                   
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                          
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                              
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540                                               
*แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546        
*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                              
*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560                                                                         
*การวิเคราะห์ข้อมูล การบริหารจัดการข้อมูล                                                                         
*การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร                                                                                           
*แนวข้อสอบความรู้ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์                                                                   
*การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาบุคลากร                                                             
*การพัฒนาระบบฐานข้อมูล                                                                                            
*การนำเทคโนโลยีสานสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน                                                                
*ยุทธศาสตร์พัฒนากระทรวงศึกษาธิการ                                                                              
*การบริหารงานบุคคล                                                                                                  
*แนวข้อสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                  
*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.                                                                        
*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.                                                                        
*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3.                                                                             
*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 4.                                                                        
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์