คู่มือสอบนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ปี 2561

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ปี 2561
สารบัญ

*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ ค่านิยม โครงสร้าง                                    
*ความรู้พื้นฐานทางด้านเคมี                                                                                             
*เจาะข้อสอบ ความรู้ด้านเคมี                                                                               
*ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์                                                                    
*ความรู้ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการวิเคราะห์ทดสอบ                                   
*แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1.                                                                      
*แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2.                                                                      
*แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 3.                                                                      
*แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 4.                                                                      
*แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 5.                                                                      
*เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม                                               
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์