คู่มือสอบเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน กรมวิชาการเกษตร ปี 2561

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน กรมวิชาการเกษตร ปี 2561
สารบัญ

*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่
*ความรู้พื้นฐานเก๋ตรกรรม (ด้านพืช)
*ปัจจัยการผลิต
*การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช
*พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550
*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550
*พระราชบัญญัติวัตถอันตราย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2551
*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวัตถอันตราย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2551
*เจาะข้อสอบเจ้าพนักงานการเกษตร ชุดที่ 1.
*เจาะข้อสอบเจ้าพนักงานการเกษตร ชุดที่ 2.