คู่มือสอบวิศวกรปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ปี 2561

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบวิศวกรปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ปี 2561
สารบัญ

*วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม อำนาจหน้าที่ ภารกิจ ยุทธศาสตร์                                                     
*พระราชบัญญัติโรงงาน 2535                                                                                       
*เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติ โรงงาน  พ.ศ. 2535                                                          
*ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม                                                                                           
*การแก้ไข ฟื้นฟู รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม                                                                          
*การตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม                                                                                  
*ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม                                                                                           
*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมทั่วไป                                                                         
*ความรู้ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม                                                                                    
*ความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักร                                                                                             
*ความรู้เกี่ยวกับการ บำรุงรักษา เครื่องจักรต่างๆ                                                                             
*ความปลอดภัยการใช้เครื่องจักร                                                                                      
*หลักวิชาการวิศวกรรมที่จำเป็นในงานที่ปฏิบัติ                                                                      
*ความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม                                                                              
*แนวข้อสอบรวม ชุดที่ 1.                                                                                        
*แนวข้อสอบรวม ชุดที่ 2.                                                                                        
*แนวข้อสอบรวม ชุดที่ 3.                                                                                        
*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม                                                                           
*เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม                                                   
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์