คู่มือสอบนักวิชาการอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา ปี 2561

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา ปี 2561
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา                                                                 
*เจาะข้อสอบ ความสามารถทั่วไป                                                                               
*เจาะข้อสอบ ภาษาไทย                                                                                         
*เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ                                                                                                
*ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ                        
*นโยบายเศรษฐกิจและการพัฒนาอุตสาหกรรม                                                                      
*การวิเคราะห์และการจัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม                                            
*หลักการบริหารจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SME) และวิสาหกิจชุมชน                               
*สภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน                                                                                              
*แนวข้อสอบการบริหารจัดการธุรกิจ                                                                            
*ความรู้เกี่ยวกับ ISO                                                                                                   
*ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                                 
*เจาะข้อสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                 
*เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม                                                   
*แนวข้อสอบรวม นักวิชาการอุตสาหกรรม                                                                      
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์