คู่มือสอบบุคลากร 3 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ปี2561

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบบุคลากร 3 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ปี2561
สารบัญ

*ความเป็นมาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย                                                                        
*เจาะข้อสอบความสามารถทั่วไป                                                                                
*เจาะข้อสอบวิชาภาษาไทย                                                                                                
*เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ                                                                                        
*พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2551                                                        
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ 2551                                          
*ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสวัสดิการ                                                                                        
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2536                                                   
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552                                      
*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2536                      
*ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ      
*แนวข้อสอบ ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของ สภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ                                                                                              
*ข้อบังคับนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2539                                                                              
*ความรู้ด้านการบริหารงานบุคคลและพัฒนาทรัพยากรบุคคล                                                      
*เจาะข้อสอบด้านการท่องเที่ยว                                                                                  
*เจาะข้อสอบ บุคลากร ชุดที่ 1.                                                                                 
*เจาะข้อสอบ บุคลากร ชุดที่ 2.                                                                                 
*เจาะข้อสอบ บุคลากร ชุดที่ 3.                                                                                 
*เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม                                                    
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์