คู่มือสอบนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ปี 2561

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ปี 2561
สารบัญ

*เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                    
*พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535                                                                     
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                       
*ความรู้ทั่วไปทางด้านสาธารณสุข
*สถิติสาธารณสุข และหลักระบาดวิทยา                                                                            
*บริหารงานสาธารณสุข                                                                                               
*อนามัยชุมชน                                                                                                         
*คลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster :PCC )                                                         
*แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)                                                                 
*ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข Emergency Operation center :EOC                                                                                  
*ระบบบริการสุขภาพ                                                                                                  
*การส่งเสริมสุขภาพ                                                                                                  
*สร้างเสริมสุขภาพชุมชน                                                                                             
*แนวข้อสอบอนามัยชุมชน                                                                                   
*แนวข้อสอบระบาดวิทยา                                                                                    
*แนวข้อสอบการรักษาพยาบาลเบื้องต้น                                                                                   
*แนวข้อสอบรวมนักวิชาการสาธารณสุข                                                                    
*เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม                                             
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์