คู่มือสอบพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว 3 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ปี2561

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว 3 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ปี2561
สารบัญ

*ความเป็นมาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย                                                                      
*เจาะข้อสอบความสามารถทั่วไป                                                                              
*เจาะข้อสอบวิชาภาษาไทย                                                                                     
*เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ                                                                                     
*พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2551                                                    
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ 2551                                     
*ความรู้เกี่ยวกับเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และธรรมชาติของท้องถิ่น                
*ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ                                                     
*ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนจัดการเดินทางด้วยตนเอง                                                    
*ความสำคัญของการท่องเที่ยว                                                                                      
*การนำกิจกรรมการท่องเที่ยว ทัศนศึกษา มาประยุกต์ใช้กับการส่งเสริมการเรียนรู้ การศึกษาของเยาวชนในสถานศึกษา                                                                                  
*แนวข้อสอบ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และธรรมชาติของท้องถิ่น             
*แนวข้อสอบ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ                                                               
*เจาะข้อสอบด้านการท่องเที่ยว                                                                                
*เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม                                               
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์