คู่มือสอบนิติกร สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ปี 2561

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนิติกร สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ปี 2561
สารบัญ

*ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ ยุทธศาสตร์ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงมหาดไทย                
*ความรู้ด้านกฏหมายมหาชน                                                                                          
*แนวข้อสอบ กฎหมาย มหาชน                                                                                  
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                          
*พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548                                            
*แนวข้อสอบ พระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548                       
*พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551                                          
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551                      
*ความรู้ด้านกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ                                                                             
*พันธกรณีตามกฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน                                                         
*กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง                                                  
*กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม                                            
*ความรู้เกี่ยวกับกลไกการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ                                                    
*ความรู้ด้านกระบวนการจัดทำข้อกฎหมายในประเทศไทย                                                            
*เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ                                                                                   
*เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม                                                   
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์