คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) ปี 2561 BC-30864

260฿

รหัสสินค้า: KP-30864 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) ปี 2561 BC-30864
สารบัญ

*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่ นโยบาย                                                    
*พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518                                                      
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518และที่แก้ไขเพิ่มเติม             
*แนวข้อสอบ 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560  
*ความรู้เกี่ยวกับ สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                                                                             
*ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                             
* ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสำนักงาน                                                                                 
*เจาะข้อสอบ การจัดการสำนักงาน                                                                               
*ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                                 
*ความรู้เกี่ยวกับ Internet                                                                                               
*
 Microsoft  Word พร้อมแนวข้อสอบ                                                                            
* Microsoft  Excel พร้อมแนวข้อสอบ                                                                            
* Microsoft  PowerPoint พร้อมแนวข้อสอบ                                                                      
* Microsoft  Outlook Express พร้อมแนวข้อสอบ                                                                
*เจาะข้อสอบ การใช้คอมพิวเตอร์                                                                                 
*เจาะข้อสอบ งานธุรการ                                                                                           
*เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม                                                     
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์