คู่มือสอบนักวิชาการศึกษา สถาบันวิทยาลัยชุมชน ปี 2561

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการศึกษา สถาบันวิทยาลัยชุมชน ปี 2561
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสถาบันวิทยาลัยชุมชน                                                                                      
*พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558                                                             
*เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติ สถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558                                   
*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                   
*เจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555                                      
*แนวข้อสอบ ความสามารถด้านตัวเลข                                                                  
*แนวข้อสอบ ความสามารถด้านเหตุผล                                                                  
*แนวข้อสอบ ภาษาไทย                                                                                     
*แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ                                                                                 
*การวิเคราะห์ การวิจัยและพัฒนา การสร้างและพัฒนาหลักสูตร                                                
*แนวข้อสอบ การพัฒนาหลักสูตร                                                                         
*การแนะแนวการศึกษานโยบายและการวางแผน การบริหารโครงการ                                         
*การประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน                                                                
*การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา                                                                                    
*สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา                                                                       
*แนวข้อสอบ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา                                              
*การบริหารและการจัดการศึกษา  และการจัดการเรียนรู้                                                        
*แนวข้อสอบ การจัดการศึกษา และการจัดการเรียนรู้                                                  
*การวิจัยทางการศึกษา                                                                                               
*แนวข้อสอบ การวิจัยทางการศึกษา