คู่มือสอบเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ การท่าเรือแห่งประเทศไทย

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับการท่าเรือแห่งประเทศไทย                                                                         
*เจาะข้อสอบ วิชาความสามารถทั่วไป                                                                           
*เจาะข้อสอบ วิชาภาษาไทย                                                                                     
*เจาะข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ                                            
*ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสาร                                                                                            
*ความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์                                                                                        
*งานด้านสื่อสารมวลชน                                                                                                          
*การวางแผนประชาสัมพันธ์ การผลิตสื่อ                                                                             
*การสร้างภาพลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                         
*เจาะข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 1.                                                                       
*เจาะข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 2.                                                                       
*เจาะข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 3.                                                                       
*เจาะข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 4.