คู่มือสอบเลขานุการ 3 กลุ่มงานสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท. ปี2561

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบเลขานุการ 3 กลุ่มงานสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ปี 2561
สารบัญ

*ความเป็นมาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย                                                                      
*เจาะข้อสอบความสามารถทั่วไป                                                                              
*เจาะข้อสอบวิชาภาษาไทย                                                                                     
*เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ                                                                                     
*พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2551                                                    
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ 2551                                     
*ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                                  
*ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว                                                                         
*ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์การพัฒนาและการส่งเสริมการท่องเที่ยว                                           
*การวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว                                                                      
*ความรู้เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาด การบริการข้อมูลด้านการท่องเที่ยว    ในรูปแบบต่างๆ                                                                                                         
*หลักการตลาดเพื่อการท่องเที่ยว                                                                                    
*มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย                                                                                         
*เจาะข้อสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                     
*เจาะข้อสอบด้านการท่องเที่ยว                                                                                 
*เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม