คู่มือสอบนิติกร สำนักอำนวยการประจำศาลฎีกา BC-30840

270฿

รหัสสินค้า: KP-30840 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนิติกร สำนักอำนวยการประจำศาลฎีกา BC-30840
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับศาลฎีกา                                                                                               
*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543                                                 
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรมพ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558                                                                              
*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543                                        
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ. 2560                                                                              
*ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยลูกจ้างของสำนักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. 2544          
*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                          
*เจาะข้อสอบ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง                                           
*เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา                                                                             
*เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                                                 
*เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                                                                   
*เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง                                                           
*พระราชบัญญัติให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543                                                      
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543และที่แก้ไขเพิ่มเติม                      
*เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ