คู่มือสอบนักวิทยาศาสตร์ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสงขลา กรมวิชาการเกษตร

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิทยาศาสตร์ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสงขลา กรมวิชาการเกษตร
สารบัญ

*ประวัติความเป็นมา บทบาทหน้าที่ โครงสร้าง                                                              
*ความรู้ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการวิเคราะห์ทดสอบ                     
*ความรู้ในการตรวจสอบการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทั่วไป                                                     
*แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1.                                                                      
*แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2.                                                                       
*แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 3.                                                                         
*แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 4.                                                                          
*แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 5.                                                                             
*แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 6.                                                                       
*แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 7.                                                                       
*พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                       
*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                
*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542                                            
*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518