คู่มือสอบนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
สารบัญ

*ประวัติองค์กร วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจอำนาจหน้าที่ ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงสร้าง          
*ความรู้เบื้องต้นทางด้านเคมี                                                                                                  
*เจาะข้อสอบ ความรู้ด้านเคมี                                                                                       
*เจาะข้อสอบ ความรู้ด้านฟิสิกส์                                                                                    
*คณิตศาสตร์และสถิติ                                                                                                         
*เจาะข้อสอบ คณิตศาสตร์และสถิติ                                                                                
*ความรู้พื้นฐานด้านอุตุนิยมวิทยา                                                                                             
*ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์บรรยากาศ การดัดแปรสภาพบรรยากาศ                                                      
*ระเบียบวิธีคิดและวิเคราะห์ด้านการวิจัย                                                                                    
*ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการฝนหลวง                                                                     
*เจาะข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1.                                                                                
*เจาะข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2.