คู่มือสอบ เจ้าพนักงานการข่าวปฏิบัติงาน สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ใหม่ปี 61 BC-30833

260฿

รหัสสินค้า: KP-30833 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบ เจ้าพนักงานการข่าวปฏิบัติงาน สำนักข่าวกรองแห่งชาติ  ใหม่ปี 61 BC-30833
สารบัญ

*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง                                            
*การติดตาม รวบรวมข่าวสาร                                                                                         
*การประมวลและวิเคราะห์ข่าวสาร                                                                                    
*สถานการณ์ปัจจุบัน ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม                                                                
*สถานการณ์ต่างประเทศ                                                                                              
*การวิเคราะห์  และประเมินค่าความมั่นคงแห่งชาติ                                                                 
*ความรู้เรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ                                                                       
*นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย Web site องค์การรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน ของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ                                                                                              
*ระเบียบสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2551                                  
*พระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ. 2528                                                                               
*เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                                
*เจาะข้อสอบ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ทั่งในประเทศและต่างประเทศ                                          
*แนวข้อสอบ พนักงานการข่าว                                                                                        
*แนวข้อสอบ อัตนัย                                                                                                    
*เจาะข้อสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                       
*เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.                                                                                    
*เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.                                                                                   
*เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3.