คู่มือสอบนักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ กรมสรรพสามิต BC-30826

260฿

รหัสสินค้า: KP-30826 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ กรมสรรพสามิต BC-30826
สารบัญ

*ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ ค่านิยม โครงสร้าง                                                         
*ความรู้เกี่ยวกับภาษีสรรพสามิต การจัดเก็บภาษีของกรมสรรพสามิต                                              
*พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560                                                                        
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560                                               
*กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าทำการของผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2560                                                  
*กฎกระทรวงการพิจารณาและประกาศกำหนดราคาขายปลีกแนะนำ พ.ศ. 2560                                
*กฎกระทรวงการอนุญาตให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีสถานแสดงรถยนต์เพื่อขาย พ.ศ. 2560                   
*กฎกระทรวงกำหนดการใช้แสตมป์สรรพสามิตและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี เพื่อให้ปรากฏว่าได้เสียภาษีแล้ว พ.ศ. 2560                                                                           
*กฎกระทรวงกำหนดชนิดและลักษณะของแสตมป์สรรพสามิตและเครื่องหมายแสดง การเสียภาษีของทางราชการ พ.ศ. 2560                                                                               
*กฎกระทรวงการอนุญาตผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน พ.ศ. 2560                            
*กฎกระทรวงการยกเว้นหรือคืนภาษีสำหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปใน เขตปลอดอากรและสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้ามีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี พ.ศ. 2560                                                                                                               
*กฎกระทรวงกำหนดสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีสิทธิขอลดหย่อนภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560             
*กฎกระทรวงการยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า พ.ศ. 2560                                                                                                               
*กฎกระทรวงการคืนหรือยกเว้นภาษีสำหรับผู้ประกอบกิจการสถานบริการ พ.ศ.2560                            
*กฎกระทรวงกำหนดสินค้าที่มีสิทธิขอคืนภาษีและการพิสูจน์ลักษณะความเสียหาย หรือเสื่อมคุณภาพของสินค้าจนใช้การไม่ได้ พ.ศ. 2560                                                              
*กฎกระทรวงการให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ได้รับคืนเงินภาษี พ.ศ. 2560                                                   
*กฎกระทรวงกำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2560                                           
*กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การงดหรือลดเบี้ยปรับ และการลดเงินเพิ่ม พ.ศ. 2560                         
*กฎกระทรวงการอนุญาตผลิตสุรา พ.ศ. 2560                                                                      
*กฎกระทรวงการอนุญาตนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ.2560                                               
*กฎกระทรวงการอนุญาตขายสุรา พ.ศ. 2560                                                                       
*กฎกระทรวงการเปลี่ยนแปลงสุราเพื่อการค้า พ.ศ. 2560                                                                    
*กฎกระทรวงการอนุญาตผลิตยาสูบ พ.ศ. 2560                                                                    
* กฎกระทรวงการอนุญาตนำใบยา ยาอัด หรือยาสูบเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2560                                                                                                               
*กฎกระทรวงการอนุญาตขายยาสูบ พ.ศ. 2560                                                                     
*กฎกระทรวงการอนุญาตผลิตไพ่ พ.ศ.2560                                                                        
*กฎกระทรวงการอนุญาตนำไพ่เข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2560                                                         
*กฎกระทรวงการอนุญาตขายไพ่ พ.ศ.2560                                                                         
*แนวข้อสอบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานภาษีสรรพสามิต                                                 
*พระราชกฤษฎีกากำหนดประเภทสินค้าตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560                                       
*กฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560                                                       
*กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมการอนุญาตตามกฎหมาย ว่าด้วยภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560                                                                                     
*พระราชกฤษฎีกากำหนดอัตราภาษีสรรพสามิตที่จัดเก็บเพิ่มขึ้นเพื่อราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560           
*กฎกระทรวงการอนุญาตตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน พ.ศ. 2560                                                       
*เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.                                          
*ข้อบังคับกรมสรรพสามิตว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมสรรพสามิต พ.ศ. 2552                                   
*ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                                                
*แนวข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                        
*แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544                            
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                          
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551                                           
*แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมสรรพสามิต                                                        
*เจาะข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม