คู่มือสอบนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรมสุขภาพจิต ออกใหม่ปี 2561

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรมสุขภาพจิต ออกใหม่ปี 2561
สารบัญ

*วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภารกิจ นโยบายและยุทธศาสตร์                                    
*เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546       
*เจาะข้อสอบพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                        
*พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551                                                                             
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.สุขภาพจิต พ.ศ. 2551                                                                             
*การดำเนินงานมิติส่งเสริม ป้องกัน ด้านสุขภาพจิต                                                                 
*การดำเนินงานกับเครือข่ายและเขตสุขภาพ                                                                         
*การคิดวิเคราะห์ ข้อมูลด้านสุขภาพจิต                                                                               
*การวางแผนการดำเนินงานผ่านแผนงาน โครงการ                                                                
*ระบาดวิทยาเบื้องต้น                                                                                                  
*แนวข้อสอบ ระบาดวิทยาและการควบคุมโรค                                                                  ##งานด้านสาธารณสุข
*การเฝ้าระวังโรค                                                                                                       
*การฟื้นฟูสุขภาพ                                                                                                       
*บริหารงานสาธารณสุขเบื้องต้น การวางแผนงาน/โครงการทางด้านสาธารณสุข                                 
*การมีส่วนร่วมของประชาชน                                                                                          
*ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                                                
*เจาะข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                           
*แนวข้อสอบรวม นักวิชาการสาธารณสุข                                                                       
*เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม