คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงาน ก.พ. ออกใหม่ปี 2561

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงาน ก.พ. ออกใหม่ปี 2561
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงาน ก.พ.                                                                                        
*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.                                                                
*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.                                                                
*เจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544                               
*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552  และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                                                                      
*เจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555                                              
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                             
*เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชุดที่  1.             
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชุดที่  2.             
*พระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. 2556                                                                 
*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสำนักงาน                                                                                 
*เจาะข้อสอบ การจัดการสำนักงาน                                                                              
*ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                            
*เจาะข้อสอบ งานธุรการ                                                                                         
*เจาะข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม