คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรมสุขภาพจิต ออกใหม่ปี 2561

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรมสุขภาพจิต ออกใหม่ปี 2561
สารบัญ

*วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภารกิจ นโยบายและยุทธศาสตร์                                    
*เจาะข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                          
*เจาะข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546      
*พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551                                                                             
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551                                                                   
*ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)                                                                
*ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีด้านสาธารณสุข                                                                        
*แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                                      
*เจาะข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12

*ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการบริหารโครงการ                                                                   
*ความรู้ด้านงบประมาณ                                                                                               
*ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                                               
*เจาะข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                           
*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                          
*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                          
*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.                                                          
*เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม