คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สภากาชาดไทย ออกใหม่ปี 2561

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สภากาชาดไทย ออกใหม่ปี 2561
สารบัญ

*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์                                                     
*เจาะข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                               
*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                    
*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทั่วไป                                                                             
*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล                                                                       
*การบริหารงานสำนักงาน และงานเลขานุการ                                                              
*การประสานงานและการบริการ                                                                             
*เจาะข้อสอบ การบริหารงานบุคคล                                                                     
*เจาะข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป                                                                      
*เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม