คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ออกใหม่ปี 2561

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ออกใหม่ปี 2561
สารบัญ

*ประวัติความเป็นมา ภารกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ประเด็นยุทธศาสตร์                                 
*เจาะข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                
*เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                    
*แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                                
*เจาะข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                                    
*การจัดทำแผนยุทธศาสตร์                                                                                          
*การจัดทำแผนปฏิบัติการ แผนงาน/โครงการ                                                                    
*การติดตามประเมินผล                                                                                              
*เจาะข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                      
*เจาะข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.