คู่มือสอบนักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับโรงพยาบาลพระพุทธบาท        
*เจาะข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป                                                        
*เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547           
*หลักการสื่อสาร                                                                                             
*การประชาสัมพันธ์                                                                                          
*งานด้านสื่อสารมวลชน                                                                                     
*การวางแผนประชาสัมพันธ์                                                                               
*การสร้างภาพลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์                                                             
*การใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                          
*การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ และจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์                                            
*การเรียบเรียงข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์                                                            
*เจาะข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 1.                                                       
*เจาะข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 2.                                                       
*เจาะข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 3.                                                       
*เจาะข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 4.