คู่มือสอบบนักบริหารงานทั่วไป 4 การประปาส่วนภูมิภาค ใหม่ปี 2561 BC-30642

260฿

รหัสสินค้า: KP-30642 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบบนักบริหารงานทั่วไป 4 การประปาส่วนภูมิภาค ใหม่ปี 2561 BC-30642
สารบัญ

*ประวัติการประปา วิสัยทัศน์ พันธกิจ หน้าที่                                                             
*ความรู้ด้านการจัดการทั่วไป                                                                               
*การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่                                                                         
*การบริหารทั่วไป                                                                                             
*ความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ                                                                            
*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.                                                   
*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.                                                   
*ทักษะการรวบรวมและการจัดการข้อมูล                                                                 
*ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                    
*Microsoft  Word พร้อมแนวข้อสอบ                                                                
*Microsoft Excel พร้อมแนวข้อสอบ                                                                     
*Microsoft PowerPoint พร้อมแนวข้อสอบ                                                              
*Outlook Express พร้อมแนวข้อสอบ                                                                 
*เจาะข้อสอบ การจัดการทั่วไป                                                                     
*เจาะข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 1.                                                      
*เจาะข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 2.