คู่มือสอบนักบัญชี4 การประปาส่วนภูมิภาค ใหม่ปี 2561 BC-30604

260฿

รหัสสินค้า: KP-30604 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักบัญชี4 การประปาส่วนภูมิภาค ใหม่ปี 2561 BC-30604
สารบัญ

*ประวัติการประปา วิสัยทัศน์ พันธกิจ หน้าที่                                                             
*ความรู้ด้านการเงินและบัญชี บัญชีทั่วไป                                                                 
*ระบบสารสนเทศทางการบัญชี                                                                            
*บัญชีต้นทุน                                                                                                  
*การจัดทำงบการเงิน และการวิเคราะห์ข้อมูลด้านด้านการเงิน                                        
*การออกแบบและการวางระบบบัญชี                                                                     
*งบประมาณ                                                                                                  
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณพ.ศ. 2502  และที่แก้ไขเพิ่มเติม                
*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2557                                                             
*จริยธรรม และความซื่อสัตย์ทางวิชาชีพของนักบัญชี                                                   
*เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 1.                                                                                           
*เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 2.                                                                                            
*เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 3.                                                                                             
*เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 4.                                                                                            
*เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 5.