คู่มือสอบเศรษฐกร 4 การประปาส่วนภูมิภาค ใหม่ปี 2561

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบเศรษฐกร 4 การประปาส่วนภูมิภาค ใหม่ปี 2561 
สารบัญ

*ประวัติการประปา วิสัยทัศน์ พันธกิจ หน้าที่                                                               
*ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์                                                                                   
*อุปสงค์ อุปทาน และดุลยภาพตลาด                                                                        
*ความรู้ด้าน การเงิน  การคลัง
*ความรู้เรื่องแผนยุทธศาสตร์                                                                                
*การวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์                                                                      
*การวางแผน                                                                                               
*การกำหนดนโยบายและการวางแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ                                            
*การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐศาสตร์                                                                      
*เจาะข้อสอบ เศรษฐกร ชุดที่ 1.                                                                       
*เจาะข้อสอบ เศรษฐกร ชุดที่ 2.                                                                    
* เจาะข้อสอบ เศรษฐกร ชุดที่ 3.                                                                     
* เจาะข้อสอบ เศรษฐกร ชุดที่ 4.