คู่มือสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ใหม่ล่าสุดปี2561

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ใหม่ล่าสุดปี2561
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ                                                                     
*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                            
*ความรู้เบื้องต้นกับการใช้คอมพิวเตอร์                                                                               
*Microsoft  Word พร้อมแนวข้อสอบ                                                                           
*Microsoft Excel พร้อมแนวข้อสอบ                                                                           
*Microsoft PowerPoint พร้อมแนวข้อสอบ                                                                      
*Outlook Express พร้อมแนวข้อสอบ                                                                           
*พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535                                         
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535                               
*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมทั่วไป                                                                         
*การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม                                                                           
*หลักการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์( SEA)และความแตกต่างระหว่าง SEA กับ EIA    
*การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA ในปัจจุบัน                                                                 
*แนวข้อสอบ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม                                                                            
*เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม