คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานทางหลวงชนบท กรมทางหลวงชนบท ปี2561

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานทางหลวงชนบท กรมทางหลวงชนบท ปี2561
สารบัญ

*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ หน้าที่ ประเด็นยุทธศาสตร์                                              
*เจาะข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                
*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                    
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ. 2535                                                            
*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.                                                       
*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.                                                       
*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสำนักงาน                                                                    
*เจาะข้อสอบ การจัดการสำนักงาน                                                                     
*ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                      
*เจาะข้อสอบ การใช้คอมพิวเตอร์                                                                      
*ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                   
*ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ                                                                                          
*เจาะข้อสอบ งานธุรการ