คู่มือสอบนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ออกใหม่ 2561

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ออกใหม่ 2561
สารบัญ

*ประวัติความเป็นมา ภารกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ประเด็นยุทธศาสตร์                                     
*พ.ร.บ. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และฉบับเพิ่มเติม พ.ศ. 2550                                      
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และฉบับเพิ่มเติม พ.ศ. 2550     
*พ.ร.บ.การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557                                                                          
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557                                                
*พ.ร.บ.ควบคุมการขอทานพ.ศ. 2559                                                                              
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ควบคุมการขอทานพ.ศ. 2559                                                     
*พ.ร.บ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511                                                                        
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511                                              
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ชุดที่  1.                                 
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ชุดที่  2.                                 
*เจาะข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
*พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556                                                               
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556                                                         
*เจาะข้อสอบ สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง                                            
*ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานสังคมสงเคราะห์                                                                           
*แนวข้อสอบรวม นักสังคมสงเคราะห์