คู่มือเตรียมสอบ ตำแหน่งเสมียน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ใช้ได้กับรหัสตำแหน่ง 201, 202, 203, 204, 205, 206, 208, 210, 214, 220 BC-30482

260฿

รหัสสินค้า: KP-30482 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบ ตำแหน่งเสมียน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ใช้ได้กับรหัสตำแหน่ง 201, 202, 203, 204, 205, 206, 208, 210, 214, 220 BC-30482  
สารบัญ

  • ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม หน้าที่ความรับผิดชอบ

เจาะข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ชุดที่  1. เจาะข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ชุดที่  2. เจาะข้อสอบ วิชาภาษาไทย  ชุดที่  1. เจาะข้อสอบ วิชาภาษาไทย  ชุดที่  2. เจาะข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ  ชุดที่  1. เจาะข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ  ชุดที่  2. เจาะข้อสอบวิชาสังคม  ชุดที่  1. เจาะข้อสอบวิชาสังคม  ชุดที่  2. เจาะข้อสอบคอมพิวเตอร์ ชุดที่  1. เจาะข้อสอบคอมพิวเตอร์ ชุดที่  2. เจาะข้อสอบ ระเบียนสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548  ชุดที่  1 เจาะข้อสอบ ระเบียนสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548  ชุดที่  2

  • การใช้งานคอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรม Microsoft Office

เจาะข้อสอบ Microsoft  Word เจาะข้อสอบ Microsoft  Excel เจาะข้อสอบ Microsoft  Power Point

  • ความรู้การใช้งานอินเทอร์เน็ต