คู่มือสอบ ภาค ก.ก.พ. ฉบับสมบูรณ์ครบทั้ง 3 วิชา ใหม่ล่าสุด ใช้ได้ทุกระดับ BC-30468

280฿

รหัสสินค้า: KP-30468 หมวดหมู่: ,

คำอธิบาย

คู่มือสอบ ภาค ก.ก.พ. ฉบับสมบูรณ์ครบทั้ง 3 วิชา ใหม่ล่าสุด ใช้ได้ทุกระดับ BC-30468
สารบัญ

 • วิชาความสามารถทั่วไปทางด้านคำนวณ
 • เงื่อนไขทางภาษา
 • เงื่อนไขสัญลักษณ์
 • อนุกรมและเลขเรียงลำดับ
 • คณิตศาสตร์พื้นฐาน
 • คณิตศาสตร์เหตุผล
 • สถิติ กราฟ และการวิเคราะห์ข้อมูล
 • การสรุปความ
 • อุปมาอุปไมย
 • การจัดเข้าพวกและไม่เข้าพวก
 • คำตรงข้ามและการหาตัวกลาง
 • การสรุปความสั้น-ยาว
 • การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำเติมลงในช่องว่าง
 • การเรียงข้อความ พร้อมแนวข้อสอบ
 • การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องรัดกุมตามบริบทและความหมาย
 • การสรุปความและการตีความจากข้อความที่กำหนด
 • หลักการทำข้อสอบตีความ
 • ความเข้าใจในการอ่านบทความสั้น
 • ความเข้าใจในการอ่านบทความยาว
 • เจาะแนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่ 1
 • เจาะแนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่ 2
 • สรุปเนื้อหาหลักไวยากรณ์ที่น่าสนใจ พร้อมเจาะข้อสอบ
 • ภาคบทสนทนาภาษาอังกฤษ (Conversation
 • ภาคคำศัพท์ (Vocabulary)
 • ภาคการอ่านบทความ (Reading Comprehension)