คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชี กรมทางหลวงชนบท

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชี กรมทางหลวงชนบท
สารบัญ

*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ หน้าที่ ประเด็นยุทธศาสตร์                                                            
*เจาะข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                              
*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                  
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ. 2535                                                                      
*ความรู้เกี่ยวกับบัญชีเบื้องต้น                                                                                             
*เจาะข้อสอบ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551           
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                   
*เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560       
*เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)            
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณพ.ศ.  2502  และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                      
*เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 1.                                                                                            
*เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 2.                                                                                            
*เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 3.