คู่มือสอบ นายทหารประทวนชาย-หญิง กรมการเงินทหารบก ออกใหม่ปี 2561

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบ นายทหารประทวนชาย-หญิง กรมการเงินทหารบก ออกใหม่ปี 2561
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับการบัญชีเบื้องต้น                                                                                    -เจาะข้อสอบบัญชี                                                                                 
*เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น                                                                                                -เจาะข้อสอบ เศรษฐศาสตร์                                                                     
*วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป           -เจาะข้อสอบรวม                                                                                  
*วิชาภาษาไทย           -เจาะข้อสอบ ภาษาไทย  ชุดที่ 2. แยกเป็นเรื่องๆ                                                      -ข้อสอบเรื่องการสะกดคำ                                                                                     -ข้อสอบเรื่องการอ่านคำ                                                                                       -ข้อสอบความหมายของคำและกลุ่มคำ                                                                     -ข้อสอบการใช้คำราชาศัพท์                                                                                  -ข้อสอบโวหารภาพพจน์                                                                                       -ข้อสอบโวหารการเขียน                                                                                       -ข้อสอบสำนวน สุภาษิต คำพังเพย                                                                          -ข้อสอบการอ่านจับใจ                                                                                         -ข้อสอบเรื่องการสรุปความ                                                                                   -ข้อสอบเรื่องการตีความ                                                                                      -ข้อสอบเรื่องการทำความเข้าใจบทความ                                                        
*วิชาภาษาอังกฤษ                                  -เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.                                                                       -เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.                                                                       -เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3.                                                            
*ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2555                                                            -เจาะข้อสอบ ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2555                                   -เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม