คู่มือสอบนักวิชาการศุลกากร กรมศุลกากร ออกใหม่ปี 2561 BC-30413

260฿

รหัสสินค้า: KP-30413 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการศุลกากร กรมศุลกากร ออกใหม่ปี 2561 BC-30413
สารบัญ

*ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ค่านิยม โครงสร้าง                                               
*ความรู้เกี่ยวกับกรมศุลกากร                                                                                            -เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับงานศุลกากร                                                         
*พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469                                                                                 -เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 และที่ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 22 พ.ศ. 2557                                                                  
*พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530                                                           
*ความรู้ด้านพิธีการนำเข้าสินค้า                                                                             
*ความรู้ด้านพิธีการส่งออกสินค้า                                                                             
*เขตปลอดอากร (Free Zone)                                                                               
*เขตประกอบการเสรี (IEAT-FREE ZONE)                                                              
*วิธีการชำระเงินในการค้าระหว่างประเทศ                                                                  
*ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ                                                             
*นโยบายต่างประเทศ                                                                                         
*เขตการค้าเสรี                                                                                                
*องค์การค้าระหว่างประเทศ                                                                                 
*ศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับศุลกากรและการค้าระหว่างประเทศ                                                    -เจาะแนวข้อสอบโครงสร้างภาษาอังกฤษ                                                                    -เจาะแนวข้อสอบบทสนทนาภาษาอังกฤษ                                                                   -เจาะแนวข้อสอบภาคคำศัพท์ภาษาอังกฤษ                                                                  -เจาะแนวข้อสอบการอ่านเนื้อเรื่องภาษาอังกฤษ                                                             -เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ                                                                          
*พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550                                      -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550                      -เจาะข้อสอบ นักวิชาการศุลกากร                                                                            -เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม