คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สารบัญ

*ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ หน้าที่และความรับผิดชอบ                          -เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) ชุดที่ 1.                                                                                  -เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) ชุดที่ 2.                                                                                  -เจาะข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544                          
*พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560                                                      -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                -เจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555                                          
*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสำนักงาน                                                                                    -เจาะข้อสอบ การจัดการสำนักงาน                                                                            Øความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                                     – เจาะข้อสอบ การใช้คอมพิวเตอร์                                                                             
*ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                           
*ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ                                                                                    -เจาะข้อสอบ งานธุรการ                                                                                              -เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ทั้งในและต่างประเทศ