คู่มือสอบนักตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
สารบัญ

*พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547                                                                             -แนวข้อสอบ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547                                                    
*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547                                          -แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาพ.ศ. 2547     และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                                                                             -เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                  -เจาะข้อสอบรวม ความรู้ความสามารถทั่วไป ทางด้านคิดคำนวณ ทางด้านเหตุผล     และด้านภาษาไทย                                                                                                              -เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ                                                                                             -เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์                                                                                   
*ความรู้ด้านงานสารบรรณ                                                                                                   -เจาะข้อสอบ ความรู้ด้านพัสดุ                                                                                         -เจาะข้อสอบ การเงินเบื้องต้น                                                                               
*การจัดทำงานการเงิน และการวิเคราะห์งบการเงิน                                                                       -เจาะข้อสอบ การวิเคราะห์งบการเงิน                                                                       
*การตรวจสอบภายใน                                                                                                        -เจาะข้อสอบ การตรวจสอบภายใน ชุดที่ 1.                                                                          -เจาะข้อสอบ การตรวจสอบภายใน ชุดที่ 2.