คู่มือสอบ กรมเสมียนตรา รหัสตำแหน่ง 101 กองงานคณะกรรมการข้าราชการทหาร สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการทหาร กรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ออกใหม่ปี 2561 BC-30444

260฿

รหัสสินค้า: KP-30444 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบ กรมเสมียนตรา รหัสตำแหน่ง 101 กองงานคณะกรรมการข้าราชการทหาร สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการทหาร กรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ออกใหม่ปี 2561 BC-30444
สารบัญ
 
*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม หน้าที่ความรับผิดชอบ                                         
*ความรู้ด้านรัฐประศาสนศาสตร์  และ การบริหารรัฐกิจเบื้องต้น                                         
*การบริหารจัดการองค์การตามทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์                                                 
*ทฤษฎีโครงสร้างตามสถานการณ์                                                                          
*องค์การระหว่างประเทศ                                                                                    
*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการ                                                                                   
*การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่                                                                          
*การจัดการองค์การ                                                                                          
*การบริหารจัดการ                                                                                                     -เจาะข้อสอบ การจัดการ ชุดที่ 1.                                                                                      -เจาะข้อสอบ การจัดการ ชุดที่ 2.                                                                                      -แนวข้อสอบ การบริหารรัฐกิจเบื้องต้น (รัฐประศาสนศาสตร์)                                             -แนวข้อสอบ องค์การและการจัดการในภาครัฐ  รัฐประศาสนศาสตร์เพื่อการบริหาร                    -แนวข้อสอบ องค์การและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ                                                   -เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม