คู่มือสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี กรมควบคุมโรค BC-30383

260฿

รหัสสินค้า: KP-30383 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี กรมควบคุมโรค BC-30383
สารบัญ

*ประวัติกรม ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์  โครงสร้าง                                                             -เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                   
*ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชีเบื้องต้น                                                                                              
*ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                                     -เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  (GFMIS)                                                                                                                                                            -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณพ.ศ.  2502  และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                        -เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2557                                                                                                     -เจาะข้อสอบ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและ การนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551                                                                                                             
*ความรู้ด้านงบประมาณ                                                                                                                   
*หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ                                                                                         -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                 -เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560                                                                                                                  -เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 1.                                                                                                                 -เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 2.                                                                                                                 -เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 3.                                                                                                                 -เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 4.                                                                                                                 -เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 5.