คู่มือสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์สุขภาพจิต

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์สุขภาพจิต
สารบัญ

*เจาะข้อสอบรวม ความสามารถทั่วไป                                                                              -เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                    
*พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550                                         -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550               
*พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544                                                 -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544                                
*ความรู้เรื่องระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์                                                                          
*ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ                                                                                   
*ความสามารถในการจัดการฐานข้อมูล                                                                                       -เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1 (จำนวน 100 ข้อ)                                                         -เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2 (จำนวน 100 ข้อ)                                                         -เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 3 (จำนวน 110 ข้อ)