คู่มือสอบเศรษฐกร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบเศรษฐกร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สารบัญ

*ประวัติความเป็นมา                                                                                                      
*แผนยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566                                                   
*พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503                                                                        -เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503                                     
*ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์                                                                                           
*ความรู้ด้าน การเงิน  การคลังและนโยบายแก้ไขและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ                          
*อุปสงค์ อุปทาน และดุลยภาพตลาด                                                                             
*การกำหนดนโยบายและการวางแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ                                                            -เจาะข้อสอบ เศรษฐกร ชุดที่ 1.                                                                                    -เจาะข้อสอบ เศรษฐกร ชุดที่ 2.                                                                                    -เจาะข้อสอบ เศรษฐกร ชุดที่ 3.                                                                                    -เจาะข้อสอบ เศรษฐกร ชุดที่ 4.                                                                                    -เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม