คู่มือสอบเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สารบัญ

*วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม อำนาจหน้าที่ ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงสร้าง     -เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                              
*หลักการที่ดีในการบริหารโครงการ                                                                                   
*ความรู้ด้านการจัดทำโครงการ                                                                                       
*ความรู้ด้านการประสานงาน                                                                                               -เจาะข้อสอบ  การบริหารโครงการ                                                                               
*ความรู้ทั่วไปเกี่ยงกับการคุ้มครองผู้บริโภค
*พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522                                                                           -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2556                 -เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510                                                                                  -เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522                                                                    -เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560   
*ความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ                                                                                             -เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548  ชุดที่ 1.                                                                   -เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548  ชุดที่ 2.                                                                   -เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม