คู่มือสอบเจ้าหน้าที่การคลัง กรมบัญชีกลาง BC-30352

260฿

รหัสสินค้า: KP-30352 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่การคลัง กรมบัญชีกลาง BC-30352
สารบัญ

*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ หน้าที่ความรับผิดชอบ  โครงสร้าง                          
*ความรู้เกี่ยวกับการรับ – จ่ายเงินจากคลัง                                                                                  -เจาะข้อสอบ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551                 -เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560         -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                             
*ความรู้เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญ                                                     
*ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553                -เจาะข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ ส่วนราชการ พ.ศ. 2553                                                                                                        -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558        
*การวิเคราะห์และวางแผนงาน                                                                                        
*การประสานงาน                                                                                                       
*การจัดการองค์การ                                                                                                           -เจาะข้อสอบ การวิเคราะห์ การวางแผนงาน การประสานงาน การจัดการองค์การ                                -เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ สังคม เศรษฐกิจ                                                                 
*การบริหารราชการ                                                                                                    
*แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)                                                         
*ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมบัญชีกลาง                                                                                  
*ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                                                  – แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)         -เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                   -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551                                                         
*พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550                                           -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม