คู่มือสอบ ด้านเศรษฐศาสตร์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบ ด้านเศรษฐศาสตร์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับองค์กร                                                                                                        
*ทักษะ ทัศคติ และแนวคิดในการทำงาน                                                                                
*หลักเกณฑ์และแนวทางการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ                                                                    -แนวข้อสอบ Aptitude Test                                                                                          
*เศรษฐศาสตร์ จุลภาคและมหภาค                                                                                                    -เจาะข้อสอบ เศรษฐศาสตร์ ชุดที่ 1.                                                                                      -เจาะข้อสอบ เศรษฐศาสตร์ ชุดที่ 2.                                                                                      -เจาะข้อสอบ เศรษฐศาสตร์ ชุดที่ 3.                                                                                      -เจาะข้อสอบ เศรษฐศาสตร์ ชุดที่ 4.                                                                                      -เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม                                                    -แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ กสทช