คู่มือสอบ เจ้าหน้าที่งบประมาณ สำนักงบประมาณ สำนักงานตรวจสอบภายในกลาโหม ชั้นสัญญาบัตร สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบ เจ้าหน้าที่งบประมาณ สำนักงบประมาณ สำนักงานตรวจสอบภายในกลาโหม ชั้นสัญญาบัตร สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
สารบัญ

*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม หน้าที่ความรับผิดชอบ                                                  
*ความรู้พื้นฐานทางบัญชี                                                                                               
*ความรู้ทางการบริหารธุรกิจ                                                                                           
*ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์                                                                                              
*ความรู้เกี่ยวกับการทำงบการเงิน                                                                                     
*การบัญชีการเงิน                                                                                                       
*การบัญชีต้นทุน                                                                                                        
*นโยบายทางบัญชี มาตรฐานการบัญชี                                                                               
*ความรู้ด้านงบประมาณ                                                                                               
*หลักการจำแนกประเภทรายจ่าย                                                                                               -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณพ.ศ.  2502  และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                        -เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2557                                                                                   -แนวข้อสอบ วิเคราะห์งบการเงิน                                                                                    -แนวข้อสอบ เศรษฐศาสตร์                                                                                             -แนวข้อสอบ การบริหารงาน                                                                                          -แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 1.                                                                                           -แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 2.                                                                                            -เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม