คู่มือสอบนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้
สารบัญ

*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่ โครงสร้าง  -แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
*พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484  -แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
*พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 250 -แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
*พระราชบัญญัติ สวนป่า พ.ศ. 2535  -แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
*พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 
*การจัดการป่าไม้ การเศรษฐกิจป่าไม้ 
*การวิจัยวนวัฒนวิทยา 
*การส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน การส่งเสริมการปลูกป่า บำรุงและปลูกสร้างสวนป่า 
*การป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 
*แนวทางในการปลูก- บำรุงป่า 
*การอนุญาตด้านป่าไม้  -แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมป่าไม้  -เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม