คู่มือสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมป่าไม้ BC-30284

270฿

รหัสสินค้า: KP-30284 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมป่าไม้ BC-30284
สารบัญ

*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่ โครงสร้าง  -แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547  -แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  -แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  -แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  -เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 7. พ.ศ. 2550 
*ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี พ.ศ. 2560-2579 
*งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
*แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564  -แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 
*การวิเคราะห์นโยบายและแผน 
*การจัดทำแผน/โครงการ 
*การบริหารแผนงานและโครงการ 
*ความรู้ด้านงบประมาณ 
*การติดตามและประเมินผล 
*นโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ 
*แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1. 
*แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2. 
*แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3. 
*เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม